facebook pixel

Familjekurs, Vasa

Tidpunkt och plats för kursen mån.–fre. 5–9.6.2023, Vasa, Scandic Waskia

Ansökningstiden går ut fre 28.4.2023.

————————————

På familjekursen hjälper vi hela familjen att anpassa sig till förändringarna som familjemedlems sjukdom fört med sig. Vi granskar familjens styrkor och metoder att stärka interaktionen inom familjerna. Vi arbetar i olika smågrupper ss. vuxna, ungdomar och småbarnsgrupper och alla tillsammans beaktande barnens ålder. Också ensamvårdare är välkomna på kursen. Kursspråket är svenska.

Kursen är avsedd för barnfamiljer där ena eller båda föräldrarna insjuknat i MS eller en sällsynt neurologisk sjukdom. Den insjuknade rör sig och klarar sig i vardagliga sysslor självständigt.

Kursen arrangeras i samarbete med Förbundet för rörelsestörningssjukdomar, så deltagare ur den målgruppen deltar också i kursen. De som hör till Förbundet för rörelsestörningssjukdomars målgrupp ansöker till kursen via sin egen organisation.

Urvalskriterier för kurserna
  • Psykosocialt behov av rehabilitering. Den sökande har en tillräcklig motivering för deltagande i kursen med hänsyn till kursens innehåll och mål.
  • Förstagångssökande ges företräde i urvalsprocessen, men även personer som söker för första gången förväntas motivera sitt deltagande.
  • Målet är att sammanställa en grupp som fungerar väl ihop utifrån inkomna ansökningar. Vid valet beaktas de sökandes ålder, kön, språk, livssituation, funktionsförmåga och målsättningar för kursen. Tanken är att skapa en grupp där alla får referensstöd av andra som befinner sig i en liknande situation och därför beaktas även gruppdynamiken i urvalsprocessen.
  • Den sökande ska kunna delta i gruppaktiviteter.
  • Kursinnehållet, längden på kursdagen och kursmiljön ställer vissa krav på deltagarens fysiska, psykiska och sociala funktionsförmåga. Om det finns särskilda krav på deltagarna i fråga om fysisk kondition anges detta i samband med kursinformationen.

Hinder för kursdeltagande
  • Pågående grupprocess i någon annan rehabiliteringskurs. En sökande kan inte väljas till liknande kurser eller kurser med samma tema två år efter varandra.
  • Den sökandes motivering framstår enbart som ett behov av semester.
  • Ansökan tyder på at den sökande har behov av individuell terapi, t.ex. en försämringsfas i sjukdomen eller akut familjekris.
  • Kursens tema motsvarar inte den sökandes behov.

Kursen inkluderar inkvartering. 

 

Ansök till kurs (på finska) »

Be rehabiliteringsplaneraren om en ansökningsblankett på svenska. Kontaktuppgifter finns nedan.


Mera information

rehabiliteringsplanerare
Annika Ingves
p. 0400 231 898
annika.ingves@neuroliitto.fi