Resurser i vardagen, Närpes

Tidpunkt och plats för kursen
ons.–tors. 23.–24.2. + 23.–24.3. + 20.–21.4.2022, Närpes

Ansökningstiden går ut
fre. 21.1.2022

Förändringarna är möjliga. Information om kursplatsen meddelas senare.

————————————

På kursen diskuteras bl.a. hurdana krafter du behöver, hur du kan ta hand om dig själv och hurdan din relation till din omgivning är. Målet är att hjälpa dig att förstärka dina egna resurser och hitta sätt att stimulera din livsglädje. Kursarbetet sker i form av handledda gruppdiskussioner, aktiviteter i små grupper och övningar i kroppskännedom.

Kursen är avsedd för alla med MS eller sällsynta neurologiska sjukdomar, förutom personer med svår sjukdom.

Urvalskriterier för kurserna
  • Psykosocialt behov av rehabilitering. Den sökande har en tillräcklig motivering för deltagande i kursen med hänsyn till kursens innehåll och mål.
  • Förstagångssökande ges företräde i urvalsprocessen, men även personer som söker för första gången förväntas motivera sitt deltagande.
  • Målet är att sammanställa en grupp som fungerar väl ihop utifrån inkomna ansökningar. Vid valet beaktas de sökandes ålder, kön, språk, livssituation, funktionsförmåga och målsättningar för kursen. Tanken är att skapa en grupp där alla får referensstöd av andra som befinner sig i en liknande situation och därför beaktas även gruppdynamiken i urvalsprocessen.
  • Den sökande ska kunna delta i gruppaktiviteter.
  • Kursinnehållet, längden på kursdagen och kursmiljön ställer vissa krav på deltagarens fysiska, psykiska och sociala funktionsförmåga. Om det finns särskilda krav på deltagarna i fråga om fysisk kondition anges detta i samband med kursinformationen.

Hinder för kursdeltagande
  • Pågående grupprocess i någon annan rehabiliteringskurs. En sökande kan inte väljas till liknande kurser eller kurser med samma tema två år efter varandra.
  • Den sökandes motivering framstår enbart som ett behov av semester.
  • Ansökan tyder på at den sökande har behov av individuell terapi, t.ex. en försämringsfas i sjukdomen eller akut familjekris.
  • Kursens tema motsvarar inte den sökandes behov.

Kursen är gratis för deltagarna.

Kursen arrangeras i samarbete med Parkinsonförbundet och är även öppen för deltagare i deras målgrupp. Parkinsonförbundets klienter söker till kursen via sitt eget förbund.

”Diskussionsunderlagen resulterade i givande diskussioner som handledarna sedan gjorde sammanfattningar av. Samtalsämnena svarade väl mot målen som jag hade ställt upp för kursen. För mig var de olika övningarna i kroppsmedvetande och avslappningsövningarna för att minska stress särskilt nyttiga.”

Be rehabiliteringsplaneraren om en ansökningsblankett på svenska.

Mera information

rehabiliteringsplanerare
Annika Ingves
tel. 0400 231 898
annika.ingves@neuroliitto.fi