facebook pixel

Sinnets styrkor, Helsingfors

Tidpunkt och plats för kursen fre.–sön. 20.–22.5.2022 + fre.–sön. 30.9.–2.10.2022 (fre. kl. 15–19, lör. kl. 10–16, sön. kl. 10–15), Helsingfors (HUNY:s klubbrum, Arabiagatan 17, 1. vån., 00560 Helsingfors)

Ansökningstiden är avslutat.

————————————

Ta dig tid att granska och fundera på vilka styrkor som behövs i vardagen, i självvård och i ditt förhållande till din egna omgivning. På kursen strävar vi efter att finna personliga styrkor och krafter som kan stöda och stärka välmåendet i vardagen. Vi övar oss att identifiera och stärka sinnets styrkor och krafter, finna metoder som stöder självreglering samt ta i bruk nya metoder att klara sig i livet med sjukdomen.

Kursen innehåller professionellt handledda gruppdiskussioner, funktionella övningar och närvaroövningar.

Kursen är avsedd för alla med MS eller sällsynta neurologiska sjukdomar, förutom personer med svår sjukdom.

Urvalskriterier för kurserna
  • Psykosocialt behov av rehabilitering. Den sökande har en tillräcklig motivering för deltagande i kursen med hänsyn till kursens innehåll och mål.
  • Förstagångssökande ges företräde i urvalsprocessen, men även personer som söker för första gången förväntas motivera sitt deltagande.
  • Målet är att sammanställa en grupp som fungerar väl ihop utifrån inkomna ansökningar. Vid valet beaktas de sökandes ålder, kön, språk, livssituation, funktionsförmåga och målsättningar för kursen. Tanken är att skapa en grupp där alla får referensstöd av andra som befinner sig i en liknande situation och därför beaktas även gruppdynamiken i urvalsprocessen.
  • Den sökande ska kunna delta i gruppaktiviteter.
  • Kursinnehållet, längden på kursdagen och kursmiljön ställer vissa krav på deltagarens fysiska, psykiska och sociala funktionsförmåga. Om det finns särskilda krav på deltagarna i fråga om fysisk kondition anges detta i samband med kursinformationen.

Hinder för kursdeltagande
  • Pågående grupprocess i någon annan rehabiliteringskurs. En sökande kan inte väljas till liknande kurser eller kurser med samma tema två år efter varandra.
  • Den sökandes motivering framstår enbart som ett behov av semester.
  • Ansökan tyder på at den sökande har behov av individuell terapi, t.ex. en försämringsfas i sjukdomen eller akut familjekris.
  • Kursens tema motsvarar inte den sökandes behov.

Kursen är gratis för deltagarna.

 

Ansök till kurs (på finska) »

Be rehabiliteringsplaneraren om en ansökningsblankett på svenska. Kontaktuppgifter finns nedan.

Mera information

rehabiliteringsplanerare
Annika Ingves
0400 231 898
annika.ingves@neuroliitto.fi