facebook pixel

Styrkor i vardagen, Pargas

Tidpunkt: fre 6.9, lö 7.9, fre 4.10, lö 5.10, fre 15.11 och lö 16.11.2024, fredagar kl. 16–19 och lördagar 10–13
Plats för kursen: Folkhälsanhuset
Ansökningstiden går ut mån 12.8.2024.

På kursen diskuteras bl.a. hurdana krafter du behöver, hur du kan ta hand om dig själv och hurdan din relation till din omgivning är. Målet är att hjälpa dig att förstärka dina egna resurser och hitta sätt att stimulera din livsglädje.

Kursarbetet sker i form av handledda gruppdiskussioner, aktiviteter i små grupper och övningar i kroppskännedom. Kursen förutsätter att du kan röra dig och fungera i vardagen självständigt.

”Diskussionsunderlagen resulterade i givande diskussioner som handledarna sedan gjorde sammanfattningar av. Samtalsämnena svarade väl mot målen som jag hade ställt upp för kursen. För mig var de olika visualiserings- och avslappningsövningarna för att minska stress särskilt nyttiga.”

Ansök till kurs (på finska) »

Be rehabiliteringsplaneraren om en ansökningsblankett på svenska. Kontaktuppgifter finns nedan.

Kursen är gratis för deltagarna.

Kursen är avsedd för personer med MS eller en ovanlig neurologisk sjukdom, vars sjukdom inte har orsakat svår funktionsnedsättning. Kursen arrangeras i samarbete med Förbundet för rörelsestörningssjukdomar och är även öppen för deltagare i deras målgrupp. Förbundet för rörelsestörningssjukdomars klienter söker till kursen via sitt eget förbund.

Urvalskriterier för kurserna
  • Psykosocialt behov av rehabilitering. Den sökande har en tillräcklig motivering för deltagande i kursen med hänsyn till kursens innehåll och mål.
  • Förstagångssökande ges företräde i urvalsprocessen, men även personer som söker för första gången förväntas motivera sitt deltagande.
  • Målet är att sammanställa en grupp som fungerar väl ihop utifrån inkomna ansökningar. Vid valet beaktas de sökandes ålder, kön, språk, livssituation, funktionsförmåga och målsättningar för kursen. Tanken är att skapa en grupp där alla får referensstöd av andra som befinner sig i en liknande situation och därför beaktas även gruppdynamiken i urvalsprocessen.
  • Den sökande ska kunna delta i gruppaktiviteter.
  • Kursinnehållet, längden på kursdagen och kursmiljön ställer vissa krav på deltagarens fysiska, psykiska och sociala funktionsförmåga. Om det finns särskilda krav på deltagarna i fråga om fysisk kondition anges detta i samband med kursinformationen.

Hinder för kursdeltagande
  • Pågående grupprocess i någon annan rehabiliteringskurs. En sökande kan inte väljas till liknande kurser eller kurser med samma tema två år efter varandra.
  • Den sökandes motivering framstår enbart som ett behov av semester.
  • Ansökan tyder på at den sökande har behov av individuell terapi, t.ex. en försämringsfas i sjukdomen eller akut familjekris.
  • Kursens tema motsvarar inte den sökandes behov.

Mera information

Annika Ingves, rehabiliteringsplanerare, tel. 0400 231 898, annika.ingves@neuroliitto.fi