facebook pixel

Julkaisuja 2012

Neuroliiton kuntoutuskeskus on ollut vuonna 2012 mukana alla lueteltujen julkaisujen toteuttamisessa.

Kansainväliset julkaisut

Benedict R, Amato MP, Boringa J, Brochet B, Foley F, Fredrikson S, Hamalainen P, Hartung H, Krupp L, Penner I, Reder A, Langdon D:  Brief International Cognitive Assessment for MS (BICAMS): international standards for validation.  BMC Neurol. 2012 Jul 16;12(1):55. [Epub ahead of print]

Feys P, Gijbels D, Romberg A, Santoyo C, Gebara B, Maertens de Noordhout B, Knuts K, Bethoux F, de Groot V, Vaney C, Dalgas U. Effect of time of day on walking capacity and self-reported fatigue in persons with MS: A multi-center trial. Multiple Sclerosis Journal 2012; 18: 351–357.

Gijbels D, Dalgas U, Romberg A, de Groot V, Gebara B, Vaney C, Santoyo C, Maamagi H, Rasova K, Maertens de Noordhout B, Knuts K, Bethoux F, Feys P. Which walking capacity tests to use in multiple sclerosis? A RIMS multi-center study providing the basis for a core set. Multiple Sclerosis Journal 2012; 18: 364–371.

Hämäläinen P, Ikonen A, Romberg A, Helenius H, Ruutiainen J: The effects of heat stress on cognition in persons with multiple sclerosis. Multiple Sclerosis Journal 2012, 18(4) 489–497.

Karhula ME, Kanelisto KJ, Ruutiainen J, Hämäläinen PI, Salminen AL: The activities and participation categories of the ICF Core Sets for multiple sclerosis from the patient perspective.

Disabil Rehabil. 2012 Jul 21. [Epub ahead of print]

Langdon DW, Amato MP, Boringa J, Brochet J, Foley F, Fredrikson S, Hämäläinen P, Hartung H-P, Krupp L, Penner IK, Reder AT, Benedict RHB: Recommendations for a Brief International Cognitive Assessment for Multiple Sclerosis (BICAMS). Multiple Sclerosis Journal 2012, 18(6) 891–898.

Romberg A, Ikonen A, Ruutiainen J, Virtanen A, Hämäläinen P: The effects of heat stress on physical functioning in persons with multiple sclerosis. J Neurol Sci. 2012 Aug 15;319(1–2):42–46.

Rosti-Otajärvi E, Hämäläinen P: Behavioural symptoms and impairments in multiple sclerosis: a systematic review and meta-analysis. Multiple Sclerosis Journal 2012, 0(0) 1–15.

Kotimaiset julkaisut

Hanhiala H-M: Uusi vuosi toi muutoksia kotitalousvähennykseen. Avain 1/2012, 12–13.

Hanhiala H-M: Turvaa edunvalvontavakuutuksesta. Avain 3–4/2012, 16–17.

Hietaharju A, Udd B, Haanpää M, Päivärinta M, Ruutiainen J, Kivirinta T, Kallio P. Neurologiset sairaudet ja lihassairaudet. Kirjassa Ortopedia (Kiviranta I, Järvinen M, toim.). Kandidaattikustannus oy; Helsinki (Suomi), 233–252, 2012. ISBN 978-951-8951-31-8.

Hämäläinen P: Kognition tutkimus monipuolistuu. Avain 3–4/2012, 40–41.

Kivilahti Jaana, Hautala Tiina: Monimuototerapian keinot MS-taudin uupumuksen hallinnassa. YAMK – arvokasta osaamista kehittämiseen – Adding Value in Human Services, s. 63–54. Satakunnan ammattikorkeakoulu 2012.  ISBN 978-951-633-097-9 PDF. ISSN 1457-0718.

Leino H-M: Viisi visaista kysymystä: Miksi en laihdu? Avain 6/2012, 34.

Leino H-M:  Viisi visaista kysymystä: Miksi ummetus helpottaa kuntoutuksessa? Avain 6/2012, 36.

Leino H-M: Varteenotettavia vastauksia: Voiko uupumukseen vaikuttaa ruokavaliolla? Avain 7/2012, 40.

Nukari J, Poutiainen E, Nybo T, Hämäläinen P, Kalska H: Neuropsykologisen kuntoutuksen vaikuttavuus. Psykologia 47 (03),  2012 182–202.

Nukari J, Poutiainen E, Nybo T, Hämäläinen P, Kalska H: Kuvaus aikuisten neuropsykologisen kuntoutuksen käytännöistä. Psykologia 47 (3), 2012, 213–219.

Moilanen K: Läheisten tuki auttaa arkisissa askareissa. Avain 7/2012, 43.

Okker E: Varteenotettavia vastauksia: Voinko vähentää muistiongelmiani? Avain 7/2012, 41.

Romberg A. Uupumus ei heikennä kävelyä – tuloksia eurooppalaisista monikeskustutkimuksista. Avain 2012;42(3-4):34–38.

Ruutiainen J: Pääkirjoitus: Kuuntelen ja varmistan. Avain 3-4/2012, 3.

Ruutiainen J: Jag lyssnar och bekräftar. AvainNyckeln 3-4/2012, 83.

Ruutiainen J: Kannabista MS-tautiin? Avain 3–4/2012, 20.

Ruutiainen J julkaisussa: MS-tauti(online. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecim ja Suomen Neurologinen Yhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki:  Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 2000 (päivitetty 20.12.2012)  Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi

Saaranto E-M: Viisi visaista kysymystä: Miten voin vähentää ilmavaivoja? Avain 6/2012, 35.

Saaranto E-M: Viisi visaista kysymystä: Voinko ehkäistä virtsatulehduksia? Avain 6/2012, 37.

Saaranto E-M: Varteenotettavia vastauksia: Miten hallita hädän tunnetta? Avain 7/2012, 39.

Virtanen E: Välillä esteiksi asti Hyvät, pahat uskomukset. Avain 2/2012, 28-29.

Warinowski E-L: Viisi visaista kysymystä: Helpottaako kylmä juoma nielemistä? Avain 6/2012, 36–37.

Warinowski E-L: Varteenotettavia vastauksia: Voiko hengästymiseen vaikuttaa? Avain 7/2012, 38.

Opinnäytetyöt

Moilanen K: Opinnäytetyö: MS-tauti ja kognitiiviset haasteet. Läheinen toiminnan tukijana.  Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Toimintaterapian koulutusohjelma, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, lokakuu 2012.

Sjöroos A, Vetikko J: Kehittämistyö: Diabetespotilaan hoidon toteuttaminen ja jatkohoidon turvaaminen –hoitolomake/tiedonsiirtolomake Maskun neurologiseen kuntoutuskeskukseen. Turun ammattikorkeakoulu/Täydennyskoulutus Diabetes asiakaslähtöisen hoitotyön haasteena -erikoistumisopinnot, joulukuu 2012.

Kansainvälisiä esitelmiä ja postereita

Benedict R, Amato MP, Boringa J, Brochet B, Foley F, Fredrikson S, Hämäläinen P, Hartung H-P, Krupp L, Penner I, Reder A, Langdon D:  Poster: Brief International Cognitive Assessment for MS (BICAMS): reliability and identifyinig statistically reliable change. 28th Congress of the ECTRIMS, 10.–13.10.2012 Lyon, Ranska.

Hämäläinen  P: The effects of neuropsychological rehabilitation in MS – a meta-analysis.  International MS Cognition Societyn kongressi.  IMSCOGS,  11.–12.5.2012, Bordeaux, Ranska.

Hämäläinen  P: Workshop: How to design a trial in neuropsychological rehabilitation? RIMS Annual Meeting 2012. RIMS. 31.5.–2.6.2012, Hampuri, Saksa.

Kuohuva E: Neuromuscular taping: influence on spasticity & oedema.  RIMS – SIG on Occupation and Mobility; in-between co-meeting 2012. RIMS, SIG. 8.–10.11.2012, Milano, Italia.

Luoto  E:  Workshop: SDM advanced -session puheenjohtajuus.  RIMS Annual Meeting 2012. RIMS. 31.5.–2.6.2012, Hampuri, Saksa.

Luoto E: 14th MS Nurse International Workshop: kahden session puheenjohtaja ja postereiden arvioija. Serono Symposia, 9.10.2012, Lyon, Ranska.

Oksala N, Hartikainen P, Koivisto K, Laaksonen M, Remes A, Ruutiainen J, Soilu-Hänninen M, Sumelahti M-L, Tienari P, Elovaara I. Towards personalised MS patient care – the Finnish MS register. 28th Congress of the European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis, 10–13 October 2012, Lyon, France.

Kotimaisia esitelmiä ja postereita

Castrén E, Mäkinen K, Hämäläinen P, Kuusisto H: Posteri: Neuropsykologisten löydösten ja uupumusoireiston osuus MS-tautia sairastavien potilaiden eläkkeelle jäämisen syynä sekä kuntoutustoimissa vuosina 1988-2011 -retrospektiivinen selvitys Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä. Psykologia 2012. 22.-24.8.2012, Turku.

Huuskonen  A: MS-oireiden tunnistaminen ja toimintakyvyn arviointi  MS-hoitajien koulutuspäivä ”Näkymättämät oireet MS-taudissa – mitä tehdä, kun MS ei aina näy, mutta tuntuu”. 23.11.2012, Helsinki.

Hämäläinen P:  Luento ja työpajan vetäminen aiheesta: Tavoitteen asettamisesta etenevässä sairaudessa.  GAS-työpaja vaikeavammaisten yksilöjaksoja järjestäville palveluntuottajille. Kela. 6.3.2012, Helsinki.

Hämäläinen  P, Nukari J, Poutiainen E, Nybo T, Kalska H: Neuropsykologisen kuntoutuksen vaikuttavuus. (suullinen esitys) Psykologiakongressi 2012. Suomen Psykologiliitto, Turun Yliopisto. 22.–24.8.2012, Turku.

Hämäläinen  P:  Kognitiiviset toiminnat ikääntyvillä työntekijöillä: Miten ikääntyminen vaikuttaa muistiin ja muihin kognitiivisiin toimintoihin?   Muisti- ja muut kognitiiviset häiriöt työikäisillä -koulutuspäivä. Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ry, Aivoterveys ja muisti työikäisillä -projekti ja Novartis Finland Oy. 9.10.2012 Laitila.

Hämäläinen P, Salminen A-L: MS-pilotin tutkimusosuus.  Vaikeavammaisten kuntoutuksen kehittämishankkeen (VAKE-hanke) MS-pilotin valtakunnallinen päätösseminaari. Kela. 19.11.2012, Helsinki.

Hämäläinen P: Neuropsykologinen kuntoutus MS-taudissa.  Koulutusiltapäivä HYKS, neurologian vastuualue. 30.11.2012, Helsinki.

Hämäläinen P: MS-taudin neuropsykologiaa. Luento psykologian ja logopedian opiskelijoille. Turun Yliopisto. 12.12.2012, Turku.

Kivilahti J: Monimuototerapian keinot MS-taudin uupumuksen hallinnassa. Ylempi AMK -symposium. Satakunnan ammattikorkeakoulu. 15.–16.11.2012, Pori.

Lilja A: Kommenttipuheenvuoro: Psykologian tieteellinen neuvottelukunta – neuropsykologinen kuntoutus.  Psykologiakongressi 2012. Suomen Psykologiliitto, Turun Yliopisto. 22.–24.8.2012, Turku.

Lilja A: Kognitiiviset toiminnot ikääntyvillä työntekijöillä, yleisimmät muistisairaudet työikäisillä. Muisti- ja muut kognitiiviset häiriöt työikäisillä. Varsinais-Suomen muistiyhdistys ry, Novartis Finland ja Maskun neurologinen kuntoutuskeskus, 8.11.2012, Masku.

Luoto  E: Suomen MS-hoitajat ry:n syysopintopäivät, päivien puheenjohtaja. 23.11.2012, Helsinki.

Nybo T, Nukari J, Poutiainen E, Hämäläinen P, Kalska H: Kuvaus aikuisten neuropsykologisen kuntoutuksen käytännöistä  (suullinen esitys). Psykologia 2012, 22.–24.8.2012, Turku.

Okker  E: Puheeksi ottamisen taito. Suomen MS-hoitajat ry:n valtakunnallinen Syysopintopäivä. 23.11.2012, Helsinki.

Parantainen H, Liuha S, Hämäläinen P, Tuovinen M: Posteri: Semanttinen sanansujuvuus oikean hemisfäärin aivoinfarktin jälkeen. Psykologia 2012. 22.–24.8.2012, Turku.

Poutiainen E, Kalska H, Korkman M, ja Psykologian Tieteellinen Neuvottelukunta: (suullinen esitys, Hämäläinen P.): Neuropsykologinen kuntoutus – suositus hyvistä käytännöistä aikuispotilailla. Psykologia 2012. 22.–24.8.2012, Turku.

Ruutiainen  J:  Näköaloja neurologisen kuntoutuksen tulevaisuuteen. Neurologian ylilääkäreiden koulutuspäivä. TYKS neurologian klinikka ja Orion Pharma. 30.3.2012, Helsinki.

Ruutiainen  J:  Neurologisiin sairauksiin liittyvät urologiset ongelmat.  Suomen Gynekologiyhdistyksen koulutuspäivät. 19.–20.4.2012, Helsinki.

Ruutiainen  J:  Uusi kuntoutusmalli suhteessa MS-kuntoutuksen vaikuttavuuteen. Vaikeavammaisten kuntoutuksen kehittämishankkeen (VAKE-hanke) MS-pilotin valtakunnallinen päätösseminaari. Kela, 19.11.2012, Helsinki.

Potilasoppaat ja sähköiset julkaisut

Hallikainen M, Heikkilä M,  Hämäläinen P, Leino H-M, Rantakari T, Ruutiainen J, Samsten R, Toivomäki A, Toivonen M, Virtanen E: Suomen MS-liiton julkaisusarja n:o 36, 3. tarkistettu painos 2012. ISBN 978-952-9797-67-7,  ISBN 978-952-9797-68-4 (pdf).

Hämäläinen P, Niemi Soile: Uupumus MS-taudissa. Suomen MS-liiton julkaisusarja n:o 21, 4. painos 2012. ISBN 978-952-9797-59-2, ISSN 978-952-9797-60-8 (pdf).

Leino H-M, Ruutiainen J, Saaranto E-M, Warinowski E-L, Pontela H, Hanhiala H-M: MS ja ravinto. Suomen MS-liiton julkaisusarja n:o 35, 2. painos 2012. ISBN 978-952-9797-61-5, ISBN 978-952-9797-62-2 (pdf).

Ylikylä M, Aallontie M: Seksuaalisuus – tutkimusmatkalla omaan kehoon. Suomen MS-liiton julkaisusarja n:o 29, 2. uudistettu painos 2012. ISBN 978-952-9797-65-3, ISBN 978-952-9797-66-0 (pdf).